OVER ONS

Wij zijn THINK TANK NORTH SEA Wij buigen ons over de kernprincipes waarbinnen het toekomstig gebruik van de Noordzee kan gekaderd worden.

CONTEXT

Tijdens het traject van de Noordzeevisie 2050, dat geïnitieerd werd door de Staatssecretaris voor de Noordzee, ontstond een unieke interactie tussen belanghebbenden uit verschillende velden en sectoren. Vanuit de Noordzeeraad acht men het opportuun om deze unieke dynamiek verder te zetten in een onafhankelijke Think Tank North Sea, waarbij het KBIN (OD Natuur) en VLIZ de trekkersrol zullen opnemen.

MISSIE

ThinkTank North Sea is een neutrale en ongebonden entiteit waarin belanghebbenden met uiteenlopende achtergronden (wetenschap, beleid, middenveld, industrie en maatschappij) zich buigen over thema's met betrekking tot de Noordzee. De denktank vertrekt hierbij steeds vanuit de wetenschap en zoekt aansluiting bij de grote maatschappelijke uitdagingen.

DOELSTELLING

De doelstelling van Think Tank North Sea is drieledig. Draagvlakverbreding en afstemming voor thema’s met betrekking tot de Noordzee. Een broedkamer voor visievorming met betrekking tot de Noordzee. Het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd advies voor thema’s met betrekking tot de Noordzee.

Staatssecretaris Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en Noordzee

Philippe De Backer

De snelle ontwikkelingen, die zich momenteel voordoen in onze zeegebieden maken dat een breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwde langetermijnvisie cruciaal is voor een duurzaam en geïntegreerd beleid. Het opstellen van de Noordzeevisie 2050 vormt dan ook een essentieel onderdeel van de lopende herziening van het marien ruimtelijk plan van het Belgisch deel van de Noordzee. Het is mijn wens om dit proces verder te zetten in een ThinkTank North Sea.

Samen weten we meer en een zee van weten leidt naar een zee van mogelijkheden voor een duurzame blauwe toekomst.

VLIZ / OD NATURE

Na de lancering van de Noordzeevisie 2050 wordt de trekkersrol van het traject overgedragen van de Staatssecretaris voor de Noordzee, naar het KBIN (OD Natuur) en VLIZ die de dynamiek zullen verder zetten in de onafhankelijke Think Tank North Sea.

Operationele Directie Natuurlijk Milieu

OD Natuur

De operationele directie Natuurlijk Milieu of OD Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft als kernopdrachten: beleidsondersteuning (Biodiversiteit en Noordzee), wetenschappelijke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek. Meer dan 60% van de staf en de activiteiten zijn gewijd aan het mariene milieu. OD Natuur staat via haar wetenschappelijke dienst BMM verder in voor de invulling van een belangrijke reeks wettelijke verplichtingen die onder bevoegdheid van de Staatssecretaris voor de Noordzee vallen. De traditie van een interdisciplinaire aanpak die leeft binnen de directie sluit zeer nauw aan bij de geest en de betrachtingen van de “Think Tank North Sea”. De directie en haar medewerkers zijn dit initiatief dan ook bijzonder genegen en hopen hiermee te kunnen bijdragen tot onderbouwde visies over de toekomst van onze Noordzee en de uitdagingen die haar te wachten staan.

Het Vlaams Instituut voor de Zee

VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatieplatform voor marien onderzoek in Vlaanderen. Eén van de kernactiviteiten van het VLIZ betreft het ondersteunen van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de aanpalende estuaria. De think tank vormt een uniek kader om mee invulling te geven aan deze institutionele doelstelling. Het multidisciplinaire en inclusieve karakter van de denktank biedt bovendien de mogelijkheid om de grote uitdagingen voor onze Noordzee breed te communiceren en aldus bij te dragen tot de oceaan-geletterdheid van alle betrokkenen.