Oproep thema’s 2e cyclus Think Tank North Sea (2020)

Oproep thema’s 2e cyclus Think Tank North Sea (2020)

Call Deadline

  • 15 maart 2020
Registratie

Inleiding

In navolging van het proces Noordzeevisie 2050 en de eerste werkgroepencyclus die in 2019 plaatsvond, is de Think Tank North Sea klaar om een tweede cyclus op te starten. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden terug relevante thema’s aanreiken waarover de denktank zich zal buigen. Alle brandende topics voor de Noordzee kunnen hier worden aangeleverd.

Details

In het kader van de herziening van het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee (2020-2026) werd in 2016 op initiatief van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een traject geïnitieerd voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het Belgisch zeebeleid (horizon 2050). Binnen drie werkgroepen (Natuurlijkheid, Blauwe Economie en Meervoudig Ruimtegebruik) kwamen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het beleid, de industrie, middenveldorganisaties en de maatschappij samen om te reflecteren over de belangrijkste uitdagingen, bedreigingen en opportuniteiten voor het Belgische deel van de Noordzee, wat leidde tot de lancering van de Noordzeevisie 2050 in december 2017, en de oprichting van een onafhankelijke Think Tank North Sea. Deze heeft een drieledige doelstelling met betrekking tot Noordzeethema’s: draagvlakverbreding en afstemming, een broedkamer voor visievorming en het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd advies.

Na een publieke bevraging naar mogelijke onderwerpen vond in 2019 een eerste Think Tank cyclus van thematische werkgroepen plaats, waarbij ‘Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’ de centrale gespreksonderwerpen waren. De resultaten werden op 19 december 2019 publiek gepresenteerd in Oostende, en kunnen ook hier worden geraadpleegd.

Bij de start van 2020 is de Think Tank North Sea nu klaar om een tweede cyclus aan te vangen, en lanceert daarvoor terug een oproep naar thema’s waarover de denktank zich kan buigen. Deze bottom-up aanpak laat toe dat alle belanghebbenden en geïnteresseerden discussiepunten kunnen aanbrengen, iedereen komt dus in aanmerking om thema’s te suggereren. Relevante discussiethema’s kunnen tussen 4 en 15 maart 2020 via de volgende template bezorgd worden aan de Think Tank North Sea. Nadien zal de Think Tank stuurgroep de thema’s voor 2020 bepalen en nader definiëren, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal, de aard en de potentiële overlap van de inzendingen. Er wordt voorzien dat de uiteindelijke werkgroep(en) daarna snel van start zullen gaan.

Vragen? info@thinktanknorthsea.be

Meer info? http://www.thinktanknorthsea.be/